Minőségpolitikánk

Minőség- és környezetirányítás

Az Alföldi Nyomda Zrt. 1996-ban szerezte meg első minőségirányítási tanúsítását, az akkor érvényes ISO 9002:1994 sz. szabvány (MSZ EN ISO 9002:1996) szerint. Az irányítási rendszer 2002-es újratanúsítása már az ISO 9001:2000 sz. szabvány (MSZ EN ISO 9001:2001) követelményeinek megfelelően történt.

A környezetirányítási rendszer ISO 14001:2004 sz. szabvány (MSZ EN ISO 14001:2005) szerinti
integrálása és tanúsítása 2005-ben ment végbe.

Az integrált rendszer működtetése az érvényben lévő MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 sz. szabványok szerint történik.

Tanúsítvány: (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015) – Nézet: 2 oldal

Magyarországi nyomdák között 2008-ban elsőként szerzett FSC® (Forest Stewardship Council®) felügyeleti lánc (COC – Chain of Custody) tanúsítványt az Alföldi Nyomda Zrt.

Tanúsítvány: (FSC® C.o.C.) – Nézet: 2 oldal

Mottónk: “A piaci siker záloga a minőség.”

Debrecen, 2018. február 6.

György Géza
elnök-vezérigazgató

 

Minőség- és környezeti politika

Az Alföldi Nyomda Zrt. az ország legrégebbi, jogfolytonossággal működő nyomdája, s mint azt eddigi története is bizonyítja, dolgozói a minőséget mindig meghatározó tényezőnek te­kintették és tekintik. Üzleti partnereink igényeinek teljesítésénél törekszünk azok mindig magasabb minőségi szintű kielégítésére, a vonatkozó környezetvédelmi – és egyéb – jogszabályi megfelelés és a környezettudatos vállalkozásműködtetés mellett. Ennek érdekében az alábbi cé­lokat tűzzük magunk elé:

  • A minőség, megbízhatóság, pontosság és az ár alapján – megőrizve meghatározó sze­re­pün­ket a könyvgyártásban – a hazai és az exportpiacokon a könyv és könyv jellegű ter­mé­k­ek tekintetében törekszünk a kiadók megrendeléseinek minél nagyobb számú elnye­ré­sé­re. A Zrt. éves üzleti céljaival összhangban rendszeresen kitűzzük éves minőség- és kör­nye­zeti céljainkat, fejlesztési terveinket, amelyek teljesítését felügyeljük, értékeljük.
  • A több évszázados történelmi múltunk hagyományait ápolva, egyúttal a jövőbeli ki­hí­vá­sok­nak is megfelelve, célunk az Alföldi Nyomda Zrt. minőség- és kör­nyezetközpontú integrált vállalatirányítási rendszerének – és ezáltal a működési hatékonyságunknak és a kör­­nyezeti teljesítményünknek – folyamatos javítása, fejlesztése. Ennek érdekében célul tűzzük ki integrált rendszerünk az MSZ EN ISO 9001:2015-ös és MSZ EN ISO 14001:2015-ös szabványok szerinti sikeres auditálását.
  • Tevékenységeinkre, ill. azok környezeti tényezőire vonatkozó mindenkor érvényes jog­sza­­bályokat, szabványokat, ill. a megrendelői és hatósági előírásokat, követelményeket figyelemmel kísérjük, és működésünk során törekszünk azok teljesítésére.
  • Az Alföldi Nyomda Zrt. iránt elkötelezett munkatársaink szakmai felkészültségére és ké­pes­­sé­gei­re, valamint a vevői igények kielégítésében való alkotó közreműködésére ala­poz­va tovább kívánjuk erősíteni a szakmai igényességet, a minőségközpontú és kör­nye­zet­tu­da­tos szemléletet, isme­re­te­ik folyamatos bővítésével.
  • Szállítóinkkal, alvállalkozóinkkal a korábbi gyakorlatnak megfelelően hosszú távú mun­ka­kap­csolat megerősítésére, kiépítésére törekszünk. A termelés zavartalanságának bizto­sí­tá­sa érdekében célul tűzzük ki, hogy gazdasági érdekeinket figyelembe véve – ahol az le­het­­sé­ges – alternatív szállító(k)/alvállalkozó(k) álljanak rendelkezésünkre.
  • A hazai és exportpiaci követelmények folyamatos elemzésével – piaci pozícióink meg­őr­zé­­se, növelése érdekében – a megrendelők elvárásainak kielégítéséhez és a környezetvédelmi követelményekhez is igazodó, az elérhető legjobb technológiával (BAT) műszaki fejlesztéseket haj­tunk végre, illetve a meglévő gépi erőforrások folyamatos gyár­tóképességét biztosítjuk.
  • A speciális vevői igények folyamatos kielégítése érdekében, célul tűzzük ki az FSC rendszerünk FSC-STD-40-004 (2-1 v.) szabvány szerint sikeres auditálását, hogy ez által biztosítsuk potenciális piaci lehetőségeink kihasználását.
  • A kapcsolódó szakterületek közötti együttműködést tovább kívánjuk javítani annak ér­de­ké­­ben, hogy a szervezet működésének hatékonysága ez által is növekedjék.

Energiapolitika

Cégünk vezetése elkötelezte magát az energiahatékonyság folyamatos növelése mellett.

Ennek érdekében Az MSZ EN ISO 50001 „Energiairányítási Rendszerek” szabvány követelményeit teljesítő menedzsment rendszert kíván kialakítani, dokumentálni, bevezetni és működtetni.

Az érvényességi területet az Alföldi Nyomda Zrt. debreceni telephelyére és tevékenységeire egyaránt vonatkozik. A rendszer kialakításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez, a célok és energiaprogramok eléréséhez cégünk felső vezetése biztosít minden szükséges erőforrást.

A rendszerünk működését belső szabályok szerint folyamatosan ellenőrizzük, független féllel auditáltatjuk és mindezek tényét dokumentáljuk. Azonosítjuk és sorrendbe állítjuk azokat a termékeket, tevékenységeket, területeket, amelyeknél jelentős az energiafogyasztás, és ahol az energiahatékonyságot növelni tudjuk.

Nyomon követünk minden technológiai fejlődést, és a beszerzéstől a kimeneti pontokig a leghatékonyabb megoldást alkalmazzuk.

Az alternatív, megújuló és zöld energia felhasználás lehetőségeit folyamatosan keressük.

Az energiahatékonyság mérhetősége érdekében energia teljesítménymutatót alkalmazunk, melyet minden dolgozónk számára elérhetővé teszünk. Minden dolgozónkat bevonjuk és minden energiahatékonyságot növelő ötletet beépítünk a rendszerünkbe.

Minden energetikával kapcsolatos, szervezetünkre nézve kötelező vagy általunk vállalt egyéb kötelezettséget azonosítunk, nyilvántartunk és az azoknak való megfelelést folyamatosan értékeljük.

Energiapolitikánk nyilvános, azt közzé és elérhetővé tesszük a szervezeten kívül és belül, azok számára, akik a vállalatnál vagy annak nevében dolgoznak.

Jelen politikánkat az éves vezetőségi átvizsgálások alkalmával következetesen felülvizsgáljuk, és szükség szerint aktualizáljuk. Az átvizsgálások eredményét a rendszerünkbe visszacsatoljuk, elősegítve a folyamatos fejlesztést.